วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ระบบการยืมคืนหนังสือและซีดีรอม

บทคัดย่อ
ระบบงาน การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนทำการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานการยืมคืนหนังสือและซีดีรอม สำหรับใช้ภายในโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฎธนบุรีเพื่อนลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน เนื่องจากระบบงานเดิมเป็นระบบการ
ประมวลผลด้วยมือทำให้การจัดเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง และข้อมูลบางส่วนเกิดการสญหาย
การใช้งานระบบการยืมคืนหนังสือและซีดีรอมสามารถทำการค้นหารายการข้อมูลหนังสือและ
ซีดีรอมการตรวจสอบ การยืมคืนหนังสือและซีดีรอมของสมาชิก ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลในฐาน
ข้อมูลหลังจากนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำเนินงานแล้วได้ก่อให้เกิดการทำงานที่เป็น
ระเบียบถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้ได้พัฒนาระบบงานตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle) ซึ่งเป็นวงจรที่ช่วยให้นักพัฒนาระบบ
สามารถออกแบบและพัฒนาระบบได้อย่างถูกต้อง ระบบการยืมคืนหนังสือและซีดีรอมใช้โปรแกรม
Microsoft Access 97 ในการจัดการออกแบบหน้าจอการใช้งานดังกล่าว

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องมีดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการยืมคืนหนังสือและซีดีรอมถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ภายใน
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎธนบุรี
2. พัฒนาโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลการยืมคืนหนังสือและซีดีรอม โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Access 97
3. โปรแกรมระบบงานฐานข้อมูลการยืมคืนหนังสือและซีดีรอม ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ทำงาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)

ไม่มีความคิดเห็น: